സിലിണ്ടർ കിറ്റുകൾ

ഹൃസ്വ വിവരണം:

NO. Designation Material NO. Designation Material 1 Nut Carbon Steel 11 Barrel(Without) Hard anodized aluminum 2 Profile Bolt Carbon Steel 12 Piston Rod(Without) S45C Hard chrome carbon steel 3 Front Cover Seal PUR 13 Rod O-ring NBR 4 Front Cover Aluminum Alloy 14 Piston Seal NBR 5 O-ring NBR 15 Magnet(Optional) RbFeb 6 Adjustable Screw   16 Piston Aluminum Alloy 7 Block Slip   17 Wear Ring PA66 8 Self Lubricating bearing PTFE+Brass 18 Hex Socket Screw Carbon Ste...


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

1.png

ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ
1 കുരു കാർബൺ സ്റ്റീൽ 11 വീപ്പ (ഇല്ലാതെ) ഹാർഡ് ആനോഡൈസ് അലൂമിനിയം
2 പ്രൊഫൈൽ ബോൾട്ട് കാർബൺ സ്റ്റീൽ 12 പിസ്റ്റൺ റോഡ് (ഇല്ലാതെ) സ്൪൫ച് ഹാർഡ് ക്രോം കാർബൺ സ്റ്റീൽ
3 ഫ്രണ്ട് കവർ സീൽ പൂര് 13 റോഡ് ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്
4 പുറംചട്ട അലുമിനിയം അലോയ് 14 പിസ്റ്റൺ സീൽ ന്ബ്ര്
5 ഒ-മോതിരം ന്ബ്ര് 15 കാന്തം (ഓപ്ഷണൽ) ര്ബ്ഫെബ്
6 ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പെന്ഷന്   16 അച്ചുകോല് അലുമിനിയം അലോയ്
7 തടയുക ജി   17 റിംഗ് ധരിക്കുക പ൬൬
8 സ്വയം ലൂബ്രിക്കെറ്റുകളായും വഹിക്കുന്ന പ്ത്ഫെ + ബാസ്സ് 18 Hex സോക്കറ്റ് പെന്ഷന് കാർബൺ സ്റ്റീൽ
9 തലയണ സീൽ ന്ബ്ര് 19 അങ്ങനെ തന്നെ അലുമിനിയം അലോയ്
10 കവർ ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്      


S2.png കൂടുതൽ

ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ
1 കുരു കാർബൺ സ്റ്റീൽ 11 വീപ്പ (ഇല്ലാതെ) ഹാർഡ് ആനോഡൈസ് അലൂമിനിയം
2 പ്രൊഫൈൽ ബോൾട്ട് കാർബൺ സ്റ്റീൽ 12 പിസ്റ്റൺ റോഡ് (ഇല്ലാതെ) സ്൪൫ച് ഹാർഡ് ക്രോം കാർബൺ സ്റ്റീൽ
3 ഫ്രണ്ട് കവർ സീൽ ന്ബ്ര് 13 റോഡ് ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്
4 പുറംചട്ട അലുമിനിയം അലോയ് 14 പിസ്റ്റൺ സീൽ ന്ബ്ര്
5 ഒ-മോതിരം ന്ബ്ര് 15 കാന്തം (ഓപ്ഷണൽ) ര്ബ്ഫെബ്
6 ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പെന്ഷന്   16 അച്ചുകോല് അലുമിനിയം അലോയ്
7 തടയുക ജി   17 റിംഗ് ധരിക്കുക പ൬൬
8 സ്വയം ലൂബ്രിക്കെറ്റുകളായും വഹിക്കുന്ന പ്ത്ഫെ + ബാസ്സ് 18 Hex സോക്കറ്റ് പെന്ഷന് കാർബൺ സ്റ്റീൽ
9 തലയണ സീൽ ന്ബ്ര് 19 അങ്ങനെ തന്നെ അലുമിനിയം അലോയ്
10 കവർ ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്      


3.png

ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ
1 കുരു കാർബൺ സ്റ്റീൽ 11 വീപ്പ (ഇല്ലാതെ) ഹാർഡ് ആനോഡൈസ് അലൂമിനിയം
2 ടൈ-വടി നട്ട് കാർബൺ സ്റ്റീൽ 12 ടൈ-വടി (ഇല്ലാതെ)  
3 ഫ്രണ്ട് കവർ സീൽ ന്ബ്ര് 13 പിസ്റ്റൺ റോഡ് (ഇല്ലാതെ) സ്൪൫ച് ഹാർഡ് ക്രോം കാർബൺ സ്റ്റീൽ
4 പുറംചട്ട അലുമിനിയം അലോയ് 14 റോഡ് ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്
5 ഒ-മോതിരം ന്ബ്ര് 15 പിസ്റ്റൺ സീൽ ന്ബ്ര്
6 ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പെന്ഷന്   16 റിംഗ് ധരിക്കുക പ൬൬
7 തടയുക ജി   17 അച്ചുകോല് അലുമിനിയം അലോയ്
8 സ്വയം ലൂബ്രിക്കെറ്റുകളായും വഹിക്കുന്ന പ്ത്ഫെ + ബാസ്സ് 18 Hex സോക്കറ്റ് പെന്ഷന് കാർബൺ സ്റ്റീൽ
9 തലയണ സീൽ ന്ബ്ര് 19 അങ്ങനെ തന്നെ അലുമിനിയം അലോയ്
10 കവർ ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്      


൪.പ്ന്ഗ്

ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ
1 റോഡ് നട്ട് കാർബൺ സ്റ്റീൽ 10 വീപ്പ (ഇല്ലാതെ) ഹാർഡ് ആനോഡൈസ് അലൂമിനിയം
2 കവർ നട്ട് കാർബൺ സ്റ്റീൽ 11 പിസ്റ്റൺ റോഡ് (ഇല്ലാതെ) സ്൪൫ച് ഹാർഡ് ക്രോം കാർബൺ സ്റ്റീൽ
3 ഫ്രണ്ട് കവർ സീൽ ന്ബ്ര് 12 പിസ്റ്റൺ സീൽ ന്ബ്ര്
4 പുറംചട്ട അലുമിനിയം അലോയ് 13 അച്ചുകോല് അലുമിനിയം അലോയ്
5 ഒ-മോതിരം ന്ബ്ര് 14 റിംഗ് ധരിക്കുക പ൬൬
6 ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പെന്ഷന്   15 കാന്തം (ഓപ്ഷണൽ) ര്ബ്ഫെബ്
7 സ്വയം ലൂബ്രിക്കെറ്റുകളായും വഹിക്കുന്ന പ്ത്ഫെ + ബാസ്സ് 16 Hex സോക്കറ്റ് പെന്ഷന് കാർബൺ സ്റ്റീൽ
8 തലയണ സീൽ ന്ബ്ര് 17 അങ്ങനെ തന്നെ അലുമിനിയം അലോയ്
9 കവർ ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്      


൫.പ്ന്ഗ്

ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ
1 റോഡ് നട്ട് കാർബൺ സ്റ്റീൽ 10 ആന്റി-ബംമ്പ് കുഷ്യൻ ന്ബ്ര്
2 കവർ നട്ട് കാർബൺ സ്റ്റീൽ 11 പിസ്റ്റൺ സീൽ ന്ബ്ര്
3 ഫ്രണ്ട് കവർ സീൽ ന്ബ്ര് 12 അച്ചുകോല് അലുമിനിയം അലോയ്
4 പുറംചട്ട അലുമിനിയം അലോയ് 13 കാന്തം (ഓപ്ഷണൽ) ര്ബ്ഫെബ്
5 സ്വയം ലൂബ്രിക്കെറ്റുകളായും വഹിക്കുന്ന പ്ത്ഫെ + ബാസ്സ് 14 റിംഗ് ധരിക്കുക പ൬൬
6 കവർ ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര് 15 ഇംപച്ക് ഗസ്കെത് ന്ബ്ര്
7 വീപ്പ (ഇല്ലാതെ) ഹാർഡ് ആനോഡൈസ് അലൂമിനിയം 16 കുരു കാർബൺ സ്റ്റീൽ
8 പിസ്റ്റൺ റോഡ് (ഇല്ലാതെ) സ്൪൫ച് ഹാർഡ് ക്രോം കാർബൺ സ്റ്റീൽ 17 അങ്ങനെ തന്നെ അലുമിനിയം അലോയ്
9 റോഡ് ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്      


൬.പ്ന്ഗ്

ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. പദവിയും മെറ്റീരിയൽ
1 സി തരം കൊളുത്ത് ഉരുക്ക് 8 അച്ചുകോല് അലുമിനിയം അലോയ്
2 സീൽ ന്ബ്ര് 9 പിസ്റ്റൺ സീൽ ന്ബ്ര്
3 കവർ ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര് 10 ആന്റി-ബംമ്പ് കുഷ്യൻ ന്ബ്ര്
4 പുറംചട്ട അലുമിനിയം അലോയ് 11 വീപ്പ (ഇല്ലാതെ) ഹാർഡ് ആനോഡൈസ് അലൂമിനിയം
5 സ്വയം ലൂബ്രിക്കെറ്റുകളായും വഹിക്കുന്ന പ്ത്ഫെ + ബാസ്സ് 12 അങ്ങനെ തന്നെ അലുമിനിയം അലോയ്
6 ആന്റി-ബംമ്പ് കുഷ്യൻ ന്ബ്ര് 13 കവർ ഒ-റിംഗ് ന്ബ്ര്
7 പിസ്റ്റൺ റോഡ് (ഇല്ലാതെ) സ്൪൫ച് ഹാർഡ് ക്രോം കാർബൺ സ്റ്റീൽ 14 സി തരം കൊളുത്ത് ഉരുക്ക്  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ

    WhatsApp Online Chat !